1. FAZA - ANALIZA STANJA OBJEKTA

1.1. Energetski pregled

Energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe energije v stavbah, saj vsebuje predloge možnih ukrepov z določenimi prioritetami, ki lastniku stavbe nudijo napotke za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. Pregled vsebuje natančne izračune energijskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

Energetski pregled objekta zajema:

 • analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo,
 • analizo porabe energije in vode in njenih stroškov za zadnja 3 leta,
 • izvedbo meritev mikroklime,
 • termografski posnetek ovoja zgradbe,
 • izdelavo gradbene fizike objekta,
 • meritve kakovosti električne energije,
 • določitev nabora možnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije,
 • analizo izbranih ukrepov s prioritetno listo izvajanja,
 • izdelavo zaključnega poročila in njegovo predstavitev naročniku.

1.2. Izdelava Elaborata gradbene fizike objekta in Izkaza toplotnih karakteristik objekta

Elaborat gradbene fizike je obvezni del projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), v katerem se izračunajo potrebe po energiji za normalno delovanje in bivanje v objektu. Izračun nam pove ali je količina potrebne energije v skladu z veljavno zakonodajo. Preko nje se uveljavljajo usmeritve Evropske Unije o učinkoviti rabi energije (URE) ter večji izrabi obnovljivih virov energije (OVE).

1.3. Termografski pregled ovoja zgradbe

Vsi sestavni deli zgradbe oddajajo infrardečo sevanje – toploto, ki je nevidna človeškemu očesu. Termografijska kamera upošteva to infrardečo sevanje in prikaže sliko v obliki toplotnih vzorcev. Naši strokovnjaki, ki so usposobljeni in kvalificirani na področju gradbene diagnostike, ugotovijo iz teh slik, kje prihaja do pomanjkljivosti, vlage in ostalih okvar v izolaciji, podstrešju, kletnih prostorih ter okoli vrat, oken in ostalih površin. Vse te pomanjkljivosti zvišujejo rabo energije in s tem stroške, saj v zimskih mesecih omogočajo vdor mrzlega zraka v zgradbo in izgubo toplega zraka iz zgradbe. V poletnih mesecih pa prihaja ravno do obratnega procesa, ko je zaradi visokih temperatur potrebno ohlajati notranjost zgradbe.

1.4. Meritve mikroklimatskih pogojev v zgradbah

Toplotno okolje

Osnovni namen opravljanja preiskav toplotnih razmer v delovnem okolju je, da se ugotovi prilagojenost toplotnih razmer opravilom delavcev ali ogroženost delavcev zaradi ekstremnih toplotnih razmer. Na podlagi rezultatov meritev se lahko razmere v delovnih prostorih in na delovnih mestih s sanacijskim programom uredijo tako, da se z izvedbo potrebnih varnostnih ukrepov dosežejo udobne delovne razmere, v katerih se bo delavec počutil prijetno.

Osvetljenost

Pravilnik v 29. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo morajo zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni stik z okoljem.

1.5. Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica je listina, ki podaja podatke o energetski učinkovitosti stavbe skupaj s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti.

Z njo dobimo boljši vpogled v karakteristiko stavbe ali dela stavbe, kar nam lahko pomeni dodaten kriterij pri odločanju za nakup ali najem. Energetski zakon opisuje, za katere objekte je energetska izkaznica potrebna in za katere ne:

 • potrebna za lastnika stavbe, ki jo želi prodati ali oddati v dolgoročni najem (več kot 1 leto);
 • potrebna za investitorja novogradnje stavbe, ki želi pridobiti uporabno dovoljenje (izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del);
 • potrebna za vse javne stavbe, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti oziroma jih le ti uporabljajo in katerih celotna uporabna površina presega 1000 m²;
 • ni potrebna za stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom, stavbe namenjene verski dejavnosti, objekti s krajšim časom uporabe, objekti z manj kot 50 m²;

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar investitor lahko naroči izdelavo nove izkaznic, če so se lastnosti stavbe med tem časom spremenile.

Poznamo dve vrsti izkaznic:

- RAČUNSKA energetska izkaznica: Računsko izkaznico se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije. Izdela se jo za vse stanovanjske objekte ter vse novogradnje. Za njeno izdelavo je potrebno s strani naročnika pridobiti Projekt izvedenih del (PID) (oz. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) z označenimi vsemi popravki, ki so se izvedli v času gradnje).

- MERJENA energetska izkaznica: Merjeno izkaznico se izdela na podlagi meritev porabljene energije za njeno nemoteno delovanje. Izdela se jo za vse nestanovanjske objekte. Za njeno izdelavo je potrebno s strani naročnika pridobiti Projekt izvedenih del (PID) (oz. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) z označenimi vsemi popravki, ki so se izvedli v času gradnje) ter popis porabljene energije za delovanje stavbe za pretekla 3 leta.

2. Faza ->